Genel Satış Koşulları of TUNAP GmbH & Co. KG

1 Kapsam

§ 1 Uygulama alanı

(1) Bu genel Satış Koşulları, tedarikçinin gereklilikleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğine veya üst düzey tedarikçilerden tedarik edip etmediğine bakılmaksızın “mallar” veya “ürün (ler)”) ve / veya hizmetler için (“Satış Şartları” veya “TOS” olarak anılacaktır), TUNAP'ın (aşağıda “Tedarikçi” olarak anılacaktır) tüm tedarikçileri için hareketli eşyaların teslimatı ile ilgili olarak geçerlidir (aşağıda belirtildiği gibi). Satış Şartları sadece Tedarikçi bir teşebbüsse (§ 14 Alman Medeni Kanunu, “BGB” olarak anılacaktır), kamu hukuku altında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku özel bir tröst ise geçerlidir.

(2) Satış Koşulları, geçerli haliyle, TUNAP'ın her seferinde yeniden başvurmasına gerek kalmaksızın, gelecekte aynı Tedarikçiye taşınır malların ve / veya hizmetlerin satışı ve / veya teslimatı ile ilgili sözleşmelere çerçeve anlaşma olarak uygulanır; satış Şartları'nın güncel sürümü www.tunap.com adresinde bulunabilir.

(3) Bu Satış Şartları münhasıran geçerlidir. Tedarikçinin bu TOS'tan sapan, çelişen veya tamamlayan genel ticari koşulları, TUNAP'ın geçerliliğini yazılı olarak açıkça onayladığı sürece, sadece bir sözleşme unsuru haline gelir. Bu onaylama şartı, TUNAP'ın, Tedarikçi'nin genel iş şartlarının bilgisine sahip olmaksızın, rezervasyon yapmadan teslimat yapmasına rağmen, tüm koşullar altında geçerlidir.

(4) Tedarikçi ile tek başına yapılan bireysel sözleşmeler (yardımcı anlaşmalar, ekler ve değişiklikler dahil olmak üzere) bu Satış Koşullarına göre önceliğe sahiptir. TUNAP'ın yazılı bir sözleşmesi veya yazılı onayı, yine de bu tür anlaşmaların içeriği açısından belirleyicidir.

(5) Sözleşmenin imzalanmasından sonra (ör. son tarihler, hatırlatmalar, iptal beyannameleri)Tedarikçi tarafından TUNAP'a verilmesi gereken yasal bir konu ile ilgili beyan ve bildirimler (ör. son tarihler, hatırlatmalar, iptal beyannameleri), yazılı formun etkili olmasını gerektirmektedir.

(6) Yasal hükümlerin geçerliliğine yapılan atıflar sadece açıklayıcı bir anlama sahiptir. Yasal hükümler, bunlar direkt değiştirilmedikçe veya bu Satış Koşullarında özellikle hariç tutulmadıkça, böyle bir açıklama yapılmaksızın dahi geçerlidir.

§ 2 Sözleşmenin başlatılması

(1) Tedarikçi’nin teklifleri, taslakları, denemeleri ve örnekleri TUNAP için ücretsizdir. TUNAP’ın talebi üzerine, Tedarikçi tarafından kendi masrafları ile gecikmeksizin geri alınmalıdır.

(2) Teklifler Tedarikçi üzerinde bağlayıcıdır ve teklif tarihinden itibaren en az 12 (oniki) hafta süreyle geçerlidir.

(3) Ücretler özel olarak kararlaştırılmadıkça veya yasal bir iddia mevcut değilse, ziyaretler veya teklifler, projeler vb.

(4) Bir teklif sunarken, özellikle tedarikçi malzeme numaralarına atıfta bulunulduğunda, Tedarikçinin özel bir inceleme ve bakım görevi vardır. TUNAP, Tedarikçi tarafından sağlanan ayrıntıları (tedarikçi malzeme numarası) daha fazla inceleme yapılmadan kabul eder.

(5) Tedarikçinin teklifleri daima TUNAP tarafından sağlanan özellikler temelinde sunulmalıdır. Tedarikçi tarafından hazırlanan imalat fizibilitesinin analizini gerektirirler. Bu analiz, ürünün TUNAP tarafından sağlanan özelliklere uygun olarak üretilemeyeceğini tespit ederse, ürün alternatif olarak mutlak bir istisna olarak sunulabilir. Alternatif bir teklif, üzerinde benzersiz ve net bir işaretleme ile sunulmalıdır. “Alternatif Teklif” ibaresi şarttır. TUNAP tarafından sağlanan özelliklerden sapan özellikler açıkça vurgulanmalı ve teklifin temeli bir hedef / gerçek karşılaştırma olarak tasvir edilmelidir.

(6) Tedarikçi, TUNAP'ı, görünen anormalliklerin (örneğin yazım ve hesaplama hataları), eksik soruşturmaların, soruşturma belgelerinin (ör. TUNAP sorgu özellikleri, soruşturmada belirtilen herhangi bir tedarikçi malzeme numarasından farklı ise) eksikliğinin ve düzeltme veya tamamlama amacıyla çelişik sorgulama esaslarını yazılı olarak geciktirmeden bildirecektir.

(7) Tedarikçinin yasal görevlerini ve söz konusu yükümlülükleri sözleşme başlatma aşamasında ihlal etmesi halinde, ortaya çıkan tüm zararlardan sorumlu olur.

§ 3 Sözleşmenin imzalanması

(1) TUNAP siparişleri sunumun en erken yapıldığı tarihte bağlayıcıdır. Siparişler yazılı olarak veya elektronik olarak iletilir. Siparişi olmayan tedarikçiler tanınmayacaktır. TUNEP’in Tedarikçi tarafından yapılan teklif, talep veya diğer beyanlara karşı duyduğu sessizlik, yazılı olarak özellikle kararlaştırılmadıkça, onay anlamına gelmez.

(2) Tedarikçi, TUNAP'ı, görünen anormalliklerin (örneğin yazım ve hesaplama hataları), eksik soruşturmaların, soruşturma belgelerinin eksikliğinin ve düzeltme veya tamamlama amacıyla çelişik sorgulama esaslarını yazılı olarak geciktirmeden bildirecektir.

(3) Tedarikçi, makbuz tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir siparişe itiraz edemezse, sözleşme bu siparişe dayanarak yürürlüğe girer. İtiraz, Tedarikçi'nin siparişi kabul etmesi mantıksız olmadığı sürece kabul edilemez. Siparişten her sapma bir itirazı temsil eder. Sipariş onayları, yalnızca Tedarikçinin siparişi aldığını beyan eden bir etkiye sahiptir. TUNAP, TUNAP'ın bir beyan göndermesini kanıtlayabilirse, Tedarikçinin bu beyanı aldığı varsayılır.

§ 4 Teslim süresi ve teslimatın varsayılanı

(1) TUNAP tarafından siparişte belirtilen teslim süresi bağlayıcıdır. Yüklenilen teslim sürelerinin karşılanamadığı görüldüğü takdirde Tedarikçi yazılı olarak TUNAP'ı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Tedarikçi, bu nedenle gerekçeleri ve olası gecikmeleri belirtecektir. Kararlaştırılan teslim tarihinden önce kısmi teslimatlar, yazılı olarak TUNAP'tan önceden onay gerektirir.

(2) Tedarikçinin, mutabık kalınan teslim süresinde yerine getirmemesi veya bunu yapmaması halinde veya TUNAP'ın hakları - özellikle çekilme ve tazminat talep etme hakları - yasal düzenlemelerle belirlenir. Paragraf 3'teki hükümler etkilenmeden kalır.

(3) Tedarikçinin temerrüde düşmesi halinde, TUNAP, müşteri borçları başına ve borçlardaki her bir madde için bir sabit oranlı işlem ücreti 50 Euro talep edebilir. Bununla birlikte, Tedarikçi, devam eden bir ihlalin itirazından feragat eder. TUNAP, yasal düzenlemelere göre Tedarikçi'nin borçlu olduğu asgari zarar miktarını yerine getirmekten başka, sabit oranlı işlem ücretini talep etme hakkına sahiptir; hasarlara karşı ileri sürülen iddiaların takibi etkilenmez. TUNAP geç performans kabul ederse, TUNAP son ödeme ile en geç sabit oranlı işlem ücretini takip edecektir.

(4) Tedarikçi, eksik belgelerin yazılı bir hatırlatıcısı gönderilmedikçe ve makul bir borç ödeme süresi içinde henüz teslim alınmadıkça, gerekli belgelerin TUNAP tarafından teslim edilmediğine dair itirazda bulunamaz.

(5) TUNAP’ın teslimat talebinin, TUNAP’ın talebi üzerine Tedarikçinin teslimatı yapmak yerine tam kapsamlı tazminat ödemesi halinde TUNAP tarafından hariç tutulması mümkündür. Geç teslimatın kabulü, hasarların veya sabit oranlı işlem ücretinin taleplerinden feragat edildiği anlamına gelmez.

(6) Bir Tanrı Yasası, sözleşme süresi boyunca sözleşme taraflarını serbest bırakır ve performansın görevleri üzerindeki etkileri kapsamındadır. Sözleşmeli ortaklar, makul olan alanlar dahilinde, gerekli bilgileri gecikmeksizin vermek ve değişen şartlara olan yükümlülüklerini inanç ve bilgileri dahilinde ulaştırmakla yükümlüdür. TUNAP, teslimat/hizmetin kabulünü sağlama yükümlülüğünden tamamen ya da kısmen serbest bırakılır ve eğer doğal afet tarafından geciktirilen teslim / hizmet TUNAP tarafından artık finansal açıdan dikkate alınmazsa, sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

(7) Teslimat sözleşmeden önce yapılırsa, TUNAP, Tedarikçi pahasına iade hakkını saklı tutar. Erken teslimatta iade yapılmazsa, mallar, Tedarikçi'nin masraf ve riskine ilişkin kararlaştırılan teslim tarihine kadar TUNAP'ta saklanır. Erken teslimat durumunda TUNAP, kabul edilen teslim tarihine kadar ödeme yapma hakkını saklı tutar.

§ 5 Teslimat, risk devri, temerrüt, temerrüt, ambalajlama

(1) Muhtemelen ayrı olarak verilen TUNAP'ın nakliye ve paketleme talimatlarına uygun olarak teslimat yapılması tavsiye edilir. Tedarikçi, yükleme ve yükleme de dahil olmak üzere nakliye nakliyecisine teslimden doğan tüm masrafları üstlenecektir.

(2) Avrupa tedarikçileri ile TUNAP arasındaki Incoterm CPT, Avrupa dışı tedarikçiler arasındaki Tütün ve TUNAP DAP Wolfratshausen / Oberlichtenau'dur (INCOTERMS 2010 uyarınca).

(3) Teslimat, muhtemelen ayrı ayrı verilen TUNAP'ın nakliye ve paketleme talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

(4) Tedarikçinin veya yetkili acentelerinin TUNAP'ın nakliye ve ambalajlama talimatı hükümlerini ihlal etmesi halinde, TUNAP teslimat başına 100 Euro tutarında bir sabit işlem ücreti talep edebilir. Bununla birlikte, Tedarikçi, devam eden bir ihlalin itirazından feragat eder. TUNAP ayrıca, TUNAP’ın nakliye ve ambalajlama talimatlarına uyulmaması nedeniyle yeniden işçilik masrafları ve diğer masraflar için Tedarikçi’yi faturalandırma hakkına sahiptir; devam eden hasarların takibi etkilenmez.

(5) Tedarikçi, taşmaya dayanabilecek makul bir ambalajı temin edecektir (§411 HGB). Sigortalı taraflarca yetersiz ambalajın tanınmaması nedeniyle meydana gelen hasarlar Tedarikçi tarafından karşılanır.

(6) Maddenin tesadüfi veya bozulma riski, yerine getirildiği yerde teslim alındıktan sonra TUNAP'a geçer. Kabul kabul edildiğinde, bu risk transferi için belirleyicidir.

(7) TUNAP’ın temerrüde kabulünün gerçekleşmesi için yasal düzenlemeler geçerlidir. Bununla birlikte, TUNAP kapsamında bir eylem veya işbirliği için belirli bir veya tanımlanabilir takvim süresine karar verilmesine rağmen Tedarikçi, hizmetini TUNAP'a açıkça sunmalıdır. TUNAP'ın temerrüde düşmesi halinde Tedarikçi, eklenmiş harcamalarını yasal düzenlemelere uygun olarak talep edebilir.

(8) TUNAP sadece sipariş ettiği miktar veya adetleri alacaktır. Teslimatlar kabul edilemez. Aşırı teslimatlar, TUNAP ile ayrı bir anlaşma yapıldıktan sonra kabul edilebilir. Aşırı teslimatlar sadece uygun paketleme üniteleri ile alınmalıdır. Uygun olmayan ambalajlama üniteleri ile aşırı teslimatlar, Tedarikçi'nin masrafı ile hurdaya ayrılabilir.

§ 6 Bilgi ve taşeron vermenin görevleri

(1) Tedarikçi, imalat süreçlerindeki değişikliklerin, malzeme veya ürün veya hizmet için tedarikçilerin üst üste gelmesi, üretim yerlerinin yeniden konumlandırılması, ayrıca parçaların incelenmesi veya parçaların test edilmesi ve diğer kalite güvence eylemleri için için proses veya ekipmandaki değişikliklerde yazılı olarak TUNAP'ı zamanında bilgilendirecektir. TUNAP, değişikliklerin ürün üzerinde dezavantajlı bir etkisi olup olmadığını gözden geçirmek için gerekli kapsamdadır. Talep üzerine, Tedarikçi bunun için gerekli belgeleri sağlayacak ve denetimleri gerekli kapsamda sağlayacaktır.

(2) TUNAP'a ait hizmetlerin sunulması bağlamında, Tedarikçinin çalışanı olmayan alt yüklenicilerin, serbest çalışanların, üst düzey tedarikçilerin ve diğer üçüncü tarafların (“görevlendirilmiş taraflar” olarak anılacaktır) dağılımı yazılı olarak TUNAP'a bildirilmelidir. İşe başlanan taraflarla olan ilişkisinde, Tedarikçi, tüm hizmetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini, TUNAP'ın ilgili belgelerinin ve düzenli denetimlerin hizmetlerin uygun şekilde sağlanabileceğini ve işe başlanan taraflarla ilişkide TUNAP ile sözleşme ilişkisindeki görevlerin de uygulanabileceğini garanti eder.

(3) Görevlendirilen taraflar, Tedarikçinin vekil aracıları olarak kabul edilir. Bu başarısızlıkların ne bazda olduğu fark etmeksizin, arıza, gecikme, aksaklık, kötü performans veya görevlendirilen tarafların teslimatlarındaki ve hizmetindeki diğer kusurlar, Tedarikçi'nin TUNAP ile imzalanan sözleşme kapsamındaki performans yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

§ 7 Fiyatlar, faturalar, ödeme koşulları, mahsup ve saklama

(1) Siparişte belirtilen fiyat bağlayıcıdır. Fiyatlar ayrı ayrı düzenlenmemiş olsa bile, fiyatlar katma değer vergisi içermez. Kararlaştırılan fiyatlar sabit fiyatlardır ve herhangi bir türde sonraki talepleri hariç tutar. Paketleme maliyetleri, minimum miktar ek ücretleri, diğer sabit oranlı işlem ücretleri ve gümrük vergileri gibi yardımcı maliyetler, mutabık kalınan fiyatlarda yer almaktadır.

(2) irsaliyeler, navlun tavsiyeleri, faturalar ve tüm yazışmalar TUNAP’ın sipariş numarasını içermelidir.

(3) Faturalar, tek bir ürün faturası olarak derlenecek, fatura numarası, sipariş numarası, TUNAP ürün numarası, miktar, fiyat ve diğer tahsis özellikleri belirtilerek aşağıdaki adrese PDF dosyaları olarak gönderilecektir: Invoice.2538@tunap.com. Faturalar yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Tedarikçi, fatura başına bir adet PDF dosyası göndermekle yükümlüdür.

(4) AB gümrük alanı dışındaki bölgelerden yapılan teslimatlarda, malların teslimine fatura / proforma faturanın bir kopyası eşlik eder.

(5) Tedarikçi tarafından teslim edilen bir ürün karşı ödemeli işleme tabi ise, Tedarikçi, TUNAP'ı bununla ilgili ayrı bir fatura şeklinde bilgilendirecek ve bu tür faturaları, karşı ödemeli prosedüre uygun bir referans ile işaretleyecektir.

(6) Ödemeler, tek tek kabul edilen ödeme koşullarına uygun olarak yapılır. Banka havaleleri durumunda, TUNAP'ın havale süresi, ödeme son tarihinin sona ermesinden önce TUNAP'ın bankası tarafından alınırsa ödeme yapılır. TUNAP, ödeme prosedürlerinde yer alan bankaların gecikmelerinden sorumlu değildir. Ödeme, fatura gözden geçirme rezervasyonu altında yapılır.

(7) TUNAP, vade tarihinden sonra herhangi bir faiz borcuna sahip değildir. Temerrüt faizi, faiz oranı esas alınarak yıllık beher (5) puandır. Yasal düzenlemeler TUNAP tarafından yapılan ödemelerin avansı için geçerlidir. Ancak, her koşulda Tedarikçi'den yazılı bir hatırlatma yapılması gerekmektedir.

(8) TUNAP, mahsuplaştırma haklarını, elde bulundurma haklarını, elde tutma haklarını ve yerine getirilmeyen sözleşmenin kanunun izin verdiği kapsamdaki argümanlarını tahakkuk ettirir. Özellikle TUNAP, TUNAP'ın Tedarikçi'ye karşı eksik veya kusurlu performans gösterdiği iddiaları olduğu sürece vadesiz ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

(9) Karşı iddialar ihtilaf konusu olmadıkça veya bir mahkeme tarafından tespit edilmedikçe Tedarikçi'nin mahsup etme veya saklama hakkı yoktur.

§ 8 TUNAP'tan başlık ve malzeme rezervasyonu

(1) Unvan, malların tesliminden TUNAP'a, hatasız ve fiyatın ödenmesine bakılmaksızın devredilmelidir. Ancak, TUNAP, Tedarikçinin satın alma fiyatını bağımsız bir şekilde ödemesi şartıyla tayin edilen atama teklifini kabul ederse, Yüklenicinin tapusu, teslim edilen mallar için satın alma bedelinin ödenmesi üzerine sona erer. Tedarikçi tarafından her bir uzatılmış veya uzun süreli rezervasyon izni dahil değildir.

(2) TUNAP tarafından sağlanan nesneler Tedarikçi tarafından işlenir, karıştırılır veya birleştirilirse, bu TUNAP adına yapılır. TUNAP'ın, sağlanan nesneler kullanılarak üretilen ürünlere ortak üreticilerin değerine oranının birlikte verilen nesnelerin değerine katılması kararlaştırılmıştır. Bu ortak mülkiyet, Tedarikçi tarafından teslim edilene kadar TUNAP için korunacaktır.

§ 9 Gizlilik, belgeler ve referanslar

(1) TUNAP tarafından sağlanan tüm iş veya teknik bilgiler, açıkça kamuya açık olmadıkça üçüncü şahıslardan gizli tutulmalıdır. Bu bilgiler, yalnızca TUNAP'a teslim edilmesine ve gizliliğini korumakla yükümlü olduğu için, Tedarikçinin kendi işlerinde çalışanlara sağlanmalıdır.

(2) TUNAP, tüm belgelere ve yardımcılara (özellikle çizimler, çizimler, taslaklar, hesaplamalar, açıklamalar, planlar, modeller, örnekler, teknik şartnameler, veri taşıyıcılar, diğer yazılı kayıtlar, araçlar, parçalar ve materyaller) mülkiyet ve telif haklarını saklı tutar. Bu tür belgeler ve yardımlar yalnızca sözleşme hizmeti için kullanılacaktır ve siparişin tamamlanması üzerine TUNAP'a (üretilen tüm kopyalar veya kayıtlar dahil) tam olarak iade edilecektir. TUNAP'ın belgeleri ve yardımcıları kullanılarak üretilen imalatçılar, Tedarikçi tarafından kullanılamaz, üçüncü şahıslara sunulmaz veya teslim edilemez.

(3) Teknik belgeler, çizimler, diyagramlar, çizelgeler, grafikler, fotoğraflar, mizanpajlar ve diğer belgeler - ister veri taşıyıcıları, ister basılı formda olsun, ister çıktı hazırlama veya ayarlama için materyaller olsun - tüm örnekler, araçlar, materyaller ve siparişin yürütülmesi sırasında Tedarikçi tarafından üretilen diğer operasyon araçları, devir sırasında TUNAP'ın mülkiyetine geçer. Ayrıca, TUNAP, tüm haklar, kullanım ve istismar haklarını, söz konusu tüm telif hakkıyla korunan eserlere, yasalarla kabul edilebilir olduğu ölçüde kabul eder. TUNAP, yukarıdaki hakların devri için ayrı bir ücret talep etmez; Siparişlerde belirtilen fiyatlarda tam kapsamlı olarak yer almaktadır.

(4) Önceden, yazılı olarak özel izin alınmadan, Tedarikçi'nin TUNAP ya da Tedarikçi ile TUNAP arasındaki iş ilişkisini herhangi bir formda referans olarak göstermesine izin verilmez.

§ 10 Kusurlu teslimatlar

(1) Aşağıda farklı bir şey belirtilmedikçe, malların malzeme kusurları veya yasal eksiklikleri olması ve Tedarikçi'nin diğer görev ihlalleri durumunda TUNAP'ın hakları için yasal düzenlemeler uygulanır.

(2) Tedarikçi, özellikle TUNAP'a risk aktarımı sırasında malların üzerinde anlaşılmış kaliteye sahip olması nedeniyle yasal düzenlemelere tabidir. Ürün açıklamaları, her durumda kaliteye ilişkin anlaşma olarak geçerlidir. Bu tanımlamalar, ilgili sözleşmenin bir nesnesidir (özellikle TUNAP'tan siparişte belirtme veya referans yoluyla) veya bu Satış Şartları ile aynı şekilde sözleşmeye dahil edilir. Bu bağlamda, ürün açıklamasının TUNAP'tan veya Tedarikçi'den kaynaklanıp kaynaklanmadığı hiç fark etmez.

(3) § 442 Para.'a göre sapma. 1 B. 2 BGB, TUNAP, kusurlu olmakla birlikte kusur bulunmasa bile kusur bulunmasa bile TUNAP, herhangi bir sınırlama olmaksızın hata talep eder.

(4) Yasal düzenlemeler (Alman Ticaret Kanunu'nun § 377, 381; “HGB”) aşağıdaki yönetmeliğe uygun olarak teftiş ve şikayetin ticari görevi için geçerlidir: TUNAP'ın inceleme görevi, TUNAP tarafından gelen malların muayenesi sırasında açıkça görülebilen kusurlarla sınırlıdır; bu, teslimat belgelerinin (örneğin nakliye hasarı, yanlış teslimatlar ve yetersiz teslimatlar) dahil olmak üzere malların görsel bir değerlendirmesini içerir. Kabul kabul edildiğinde, denetim görevi yoktur. Geri kalanlar için, belirli bir durumda geçerli olan koşullar dikkate alınarak, uygun iş prosedürlerinin bir parçası olarak bir denetimin gerekli olduğu derecesine bağlıdır.

(5) Daha sonraki bir tarihte tespit edilen kusurlar için şikayet görevi etkilenmez. TUNAP'ın (kusur bildirimi) bir şikâyeti, TUNAP'ın kusuru tanımasından sonra 10 takvim günü içerisinde Tedarikçi tarafından teslim alındığı takdirde, gecikme ve zamanında yapılmadığı kabul edilir.

(6) Tedarikçi tarafından, inceleme ve yeniden çalışma amacıyla (sökme ve yeniden montaj masrafları dahil olmak üzere) karşılanan masraflar, bir kusurun mevcut olmaması durumunda bile Tedarikçi tarafından karşılanır. TUNAP'ın bir kusurun düzeltilmesi için gerekçesiz bir talep olması durumunda meydana gelen hasarlardan etkilenmemesi durumunda; TUNAP, sadece, TUNAP'ın bir kusurun bulunmadığını veya ağır ihmal nedeniyle bunu kabul etmediğini fark etmesi durumunda yalnızca TUNAP sorumludur.

(7) TUNAP, TUNAP tarafından belirlenen makul bir borç ödeme süresi içinde, kusuru (yeniden işleme) ya da hatasız bir kalem (yedek teslimat) teslim ederek TUNAP'ın takdirini yerine getiremezse (TUNAP'ın takdirini yerine getiremezse); bunun için tazminat talep edebilir veya Tedarikçi'den uygun bir avans ödemesi talep edebilir. Tedarikçinin müteakip bir şekilde yerine getirmesi başarısız olursa veya TUNAP tarafından kabul edilemez bir durumdaysa (örneğin, belirli bir aciliyet nedeniyle, eğer işletim güvenliği tehlikedeyse veya orantısız hasar tehdit ederse), bir borç ödeme süresi belirlemek gerekli değildir; bu koşullar altında, TUNAP, mümkünse Tedarikçi'yi gecikmeden bilgilendirecektir.

(8) Tedarikçi, yedek teslimat yaparak yapması gerekenleri yerine getiriyorsa, tedarikçinin yedek teslimat için sınırlama süresi, Tedarikçinin ihtilafları önlemek için veya teslimat ilişkisini devam ettirmek amacıyla, değiştirme işlemini yalnızca iyi niyet olarak yapma hakkını açıkça ve kesin bir şekilde ayırmadığı sürece, yeniden işlemeye başlar.

(9) TUNAP, malzeme kusurları veya yasal eksiklikler durumunda, satın alma fiyatını düşürme veya sözleşmeden yasal düzenlemelere uygun olarak çekme hakkına sahiptir. Ayrıca, TUNAP'ın yasal düzenlemelere uygun olarak harcamaların tazmini ve tazminat talebi vardır.

(10) TUNAP'ın Tedarikçi tarafından teslim edilen bir üründe bir kusur oluşturması veya haklı bir müşteri şikayeti nedeniyle bir kusurun daha sonraki bir tarihte tespit edilmesi halinde ve TUNAP'ın bu nedenle ürünü geri alması ve / veya bloke etmesi halinde, Tedarikçi için 100 Euro'luk sabit oranlı işlem ücreti ile TUNAP'ın fatura hakkı vardır. Sabit oranlı işlem ücreti, hasar taleplerine karşı mahsup edilmez. TUNAP, özellikle kitlesel üretilen ürünler olmak üzere, kusurlu ürünler toplayabilir ve bunları daha büyük birimlerde Tedarikçi'ye iade edebilir. TUNAP, bunun için normal navlun maliyetlerini ve ayrıca her defasında arızalı ürünlerin iadesi için Tedarikçi'ye maksimum 100 Avro'luk sabit oranlı bir işlem ücretini faturalandırma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Tedarikçi, devam eden bir ihlalin itirazından feragat eder. Bu durumda Tedarikçi ayrıca, ihtiyaç duyulan yeniden çalışma maliyetleri ve diğer harcamalar için TUNAP'ı tazmin etmekle yükümlüdür.

(11) TUNAP markası ile işaretlenmiş ürünler TUNAP tarafından haklı olarak iade edilirse veya TUNAP tarafından kabul edilmezse, Tedarikçi bu ürünleri imha etmeli ve bunları üçüncü şahıslara satmayacaktır. Her bir ihlal davası için, en azından 15.000 Avro olmasına rağmen, malların değerinin iki katına çıkarılmasıyla ilgili bir sözleşme cezası, devam eden bir ihlalin hariç tutulmasına kadar.

§ 11 Tedarikçi başvurusu

(1) TUNAP’ın kanunla belirlenen bir teslim zincirinde başvurma talepleri (§§ 478, 479 BGB uyarınca girişimcinin başvurusu), tazminat talepleri dışında, kısıtlama olmaksızın TUNAP'a tahakkuk eder. Özellikle, TUNAP, TUNAP'ın bireysel bir davada alıcısına borçlu olduğu Tedarikçinin müteakip yerine getirilmesinin (yeniden işleme veya değiştirme teslimi) tam olarak talep edilmesini talep etme hakkına sahiptir. TUNAP’ın yasalar uyarınca seçtiği tedavi (§ 439 Para. 1 BGB) bununla sınırlı değildir.

(2) TUNAP, alıcı tarafından takip edilen kusurlarla ilgili bir iddiayı kabul etmeden veya yerine getirmeden önce (§§ 478 Para. 3, 439 Para. 2 BGB), TUNAP Tedarikçi'ye bildirimde bulunur, gerçekler hakkında kısa bir açıklama yapar ve yazılı bir değerlendirme talep eder. Eğer değerleme makul bir borç ödeme süresi içinde gerçekleşmezse ve karşılıklı bir çözüm bulunamazsa, TUNAP, alıcı tarafından gerçekte takip edilen kusurlara ilişkin tazminat talebine borçludur; bu durumda Tedarikçi aksini kanıtlamak zorundadır.

(3) Paragraf 1'deki TUNAP'ın iddiaları, malların TUNAP tarafından daha fazla işlenmesi veya bir tüketiciye satılmadan önce bir TUNAP müşterisi tarafından daha fazla işlenmesi durumunda da geçerlidir. Burada yeniden işlenmeye bir örnek montajdır.

§ 12 Ürün sorumluluğu ve sigorta yükümlülüğü

(1) TUNAP'ın ürün yükümlülüğü temelinde takip edilmesi halinde, Tedarikçi, TUNAP'ı bu tür iddialardan, Tedarikçi tarafından teslim edilen malların bir kusurundan kaynaklandığı zarar konusunda serbest bırakmakla yükümlüdür. Bununla birlikte, suçluluğa bağlı yükümlülük durumunda, bu sadece Tedarikçi gerçekten suçlu ise geçerlidir. Hasar sebebi Tedarikçinin sorumluluğunda ise, sorumlu olmadığını kanıtlamalıdır.

(2) Tedarikçi, serbest bırakılma yükümlülüğü çerçevesinde, TUNAP tarafından gerçekleştirilen geri arama kampanyaları da dahil olmak üzere, üçüncü taraf iddiasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan tüm masrafları ve harcamaları üstlenecektir. Bir geri çağırma kampanyasından önce, TUNAP, Tedarikçiye yeterli düzeyde işbirliği yapmasını ve verimli performansla ilgili görüş alışverişinde bulunabilmesini sağlayacak şekilde bilgilendirir; tedarikçinin konuyla ilgili aciliyeti nedeniyle bilgilendirilmemesi veya dahil edilmesinin mümkün olmaması halinde bu gerekli değildir.

(3) Geri kalanı için Tedarikçi, TUNAP'ın, Tedarikçi'ye kesin olarak atfedilebilecek sözleşme dışı yükümlülük altındaki (kamu tanıtımları ve reklamları) takibine karşı korumak için makul önlemler nedeniyle maruz kaldığı zararlardan da sorumludur.

(4) Kanun kapsamında ileri sürülen iddialar etkilenmemiştir.

(5) Tedarikçi, kendi masrafları dahilinde, kişisel kayıplar ve dava başına en az 5 milyon Euro maddi tazminat için teminat toplamına sahip yeterli ürün sorumluluğu sigortasını her zaman muhafaza edecektir. Sökme, yeniden montaj ve geri arama masrafları sigorta poliçesi tarafından karşılanmalıdır. Tedarikçinin otomotiv parçalarını teslim etmesi halinde, ürün sorumluluğu sigortası, kişisel kayıplar ve her bir vaka için en az 10 milyon Euro maddi zarar için bir teminat toplamı ile korunmalıdır. Demontaj, yeniden birleştirme ve geri arama masrafları da sigorta poliçesi kapsamında olmalıdır. Talep üzerine Tedarikçi, TUNAP'a ürün sorumluluk sigortasının varlığını ve varlığını gösterecektir.

§ 13 Zaman sınırlaması ile sona erme

(1) Bu Bölümde yer alan aşağıdaki hükümler ile başka şekilde düzenlenmedikçe, talepler yasal düzenlemeler kapsamında sürenin sınırlandırılmasıyla zaman aşımına uğrar.

(2) § 438 Para.'a göre sapma. 1 No. 3 BGB, kusur iddiaları için genel sınırlama süresi, risk transferinden 3 yıldır. 3 yıllık sınırlama süresi, hukuki eksikliklerden doğan taleplere de uygulanır; bu durumda, üçüncü tarafın devir teslim taleplerinde (§ 438 Para. 1 No. 1 BGB) yasal sınırlama süresi etkilenmez; dahası, yasal eksikliklerden doğan talepler, üçüncü tarafın, özellikle de TUNAP'a karşı, zamanla sınırlandırılmaması nedeniyle, haklı olarak sürdüğü sürece, zaman sınırlamasıyla sona ermez.

(3) Yukarıdaki uzlaşma dahil olmak üzere ticaret kanunu kapsamındaki sınırlama süreleri, kanunun izin verdiği kapsamdaki kusurlara ilişkin tüm sözleşme iddialarına uygulanır. TUNAP, bir kusur nedeniyle tazminat talebinde bulunmayan sözleşmeler de tahakkuk ettirirse, kanun kapsamındaki normal sınırlama süresi (§§ 195, 199 BGB), ticaret kanunu kapsamındaki sınırlama sürelerinin uygulanması, bağımsız bir davada daha uzun bir sınırlama süresine yol açmazsa uygulanır.

§ 14 İhracat kontrolü ve gümrük

(1) Tedarikçi, ihracat, gümrük ve dış ticaret ile ilgili ihracat hükümleri, gümrük ve dış ticaret ile ilgili yasalar kapsamında, Alman, Avrupa (AB) ve ABD yasalarına tabi olduğu her türlü onay görevini malların, teslimat tarihinden önce mümkün olan en erken zamanda yazılı olarak TUNAP'a bildirmekle yükümlüdür. Tedarikçi aşağıdaki bilgileri ve verileri sağlayacaktır:

? Alman Dış Ticaret Direktifinin EK AL'sine veya ihracat listelerinin karşılaştırılabilir liste maddelerine göre ihracat listesi numarası;

? ABD Ticaret Kontrol Listesi (CCL) uyarınca, ABD İhracat İdaresi Düzenlemelerine (EAR) tabi olduğu sürece İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN);

? istatistiksel mal numarası (HS / KN kodu);

? menşe ülke (siyasi ticaret / tercih edilmeyen orijin), kökeni belirlemek için anahtar: D = üçüncü ülke / E = EU / F = EFTA;

? (uzun vadeli) tercihli menşeli tedarikçi beyannameleri (AB tedarikçileri için) veya tercih sertifikaları (AB dışı tedarikçiler için);

? TUNAP'ın ithalat ve ihracat için ihtiyaç duyduğu tüm diğer bilgi ve veriler ile yeniden satış için yeniden ihraç edilmesi durumunda.

Tedarikçi, yukarıda belirtilen bilgi ve verilerdeki tüm değişiklikler hakkında yazılı olarak TUNAP'ı bilgilendirmekle yükümlüdür.

(2) Tedarikçinin, 1. paragraf kapsamındaki görevlerini ihlal etmesi halinde, TUNAP'ın bu sebepten dolayı maruz kaldığı tüm masrafları, zararları ve diğer dezavantajları (örneğin yabancı giriş katkıları için talepler, para cezaları) Tedarikçi karşılayacaktır. Tedarikçi, görev aykırılıkları için sorumlu değilse, bu durum geçerli değildir.

§ 15 Kural ve yönetmeliklere uygunluk

(1) Tedarikçi, Asgari Ücret Yasası hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) The Supplier is obliged to observe the recognised state-of-the-art (particularly DIN norms, VDE provisions, VDI directives, DVGW rules), the legal regulations governing product safety (particularly the Product Safety Act), the minimum standards of internationally prevailing labour laws, particularly all conventions of the International Labour Organisation (“ILO”) with regard to the rights of workers, working hours and industrial safety, as well as all other prevailing laws and official provisions.

(3) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ya da kullanımı, söz konusu maddelerin serbest bırakılmasını engelleyemeyen ürünler açısından tehlikeli maddeler teslim edilirse, Tedarikçi, güvenlik bilgi formunu TUNAP'a ya da TUNAP tarafından görevlendirilen servis sağlayıcısına gerekli olan verileri sağlayacaktır.

(4) Tedarikçi tarafından TUNAP'a teslim edilen ürünler 305/2011 No'lu Yönetmelik (AB) gereğince (“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”) inşaat ürünleri ise, tedarikçi, TUNAP'a Tedarikçi beyanı ile derhal yerine getirilecek olan performans beyanlarını veya mevcut performans beyanlarını derhal uygun bir şekilde derlemek için gereken tüm bilgileri vermekle yükümlüdür. Tedarikçi, bu ürünlere ilişkin CE işaretini geçerli yasal düzenlemelere (özellikle Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve 765/2008 sayılı Direktifin (AB) 30. Maddesi) uygun şekilde kuracak veya yükleyecektir. CE işareti yerleştirildikten sonra Tedarikçi, yapı ürününün uygunluğunu beyan ettiği performansa ve CE işaretinin yerleştirilmesiyle bağlantılı tüm geçerli yasal düzenlemelere uygunluğunu garanti eder.

(5) Tedarikçinin yukarıdaki yükümlülüklerden birini ihlal etmesi halinde, Tedarikçi, TUNAP'a bağlı teşebbüsleri ve müşterilerini her ne pahasına olursa olsun, üçüncü taraf hak taleplerini (özellikle doğrudan veya dolaylı tazminat taleplerinden) ve diğer dezavantajlardan ( önceki hükümlerin ihlali ile bağlantılı cezalar) serbest kalacaktır. Tedarikçi, görev aykırılıkları için sorumlu değilse, bu durum geçerli değildir. Ayrıca, TUNAP, ilgili siparişi gecikmeksizin iptal etme hakkına sahiptir ve TUNAP'ın bunun için masraf getirmediği herhangi bir zamanda teslimatı kabul etmeyi reddetme hakkına sahiptir. Var olan hasar iddiaları bundan etkilenmez. Siparişin iptali veya kabulün reddedilmesi, tazminat taleplerinden feragat edilmesini temsil etmez.

§ 16 Dil

(1) Aksi kararlaştırılmadıkça, iletişim dili Almanca veya İngilizce'dir. Tanıklıklar, sertifikalar, çizimler ve ilk örnek test raporları gibi tüm belgeler Tedarikçi tarafından en geç ilk talepte Almanca veya İngilizce olarak sağlanacaktır.

§ 17 Hukukun seçimi ve yargı yeri

(1) Alman Ticaret Kanunu, işbu Satış Koşulları ve TUNAP ile Tedarikçi arasındaki tüm hukuki ilişkilere, uluslararası, tekdüze hukukun (özellikle BM Ticaret Yasası) hariç tutulması için geçerli olacaktır. Alman kanunu lehine olan seçim, ilgili iç hukuk hükümlerine göre kabul edilemez veya geçersiz ise, unvanın alınmasının önkoşulları ve etkileri malların bulunduğu yerin kanununa tabidir.

(2) Tedarikçi bir tüccar ise §§ 1 ff. HGB, kamu hukuku ya da kamu hukuku özel bir tüzel kişi olan tüzel kişilik, münhasıran yargı yeri - aynı zamanda uluslararası - sözleşme ilişkisinden doğan ya da bunlarla bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için Wolfratshausen, Almanya'dır. Bu, TUNAP'ın Tedarikçi’ye karşı, herhangi bir kabul edilebilir yetkili mahalde hareket etmesini engellemez.

(Mayıs 2018'de olduğu gibi)